Anmodning om aktindsigt i min erstatningssag til Ankestyrelsen.

Ons d 18 sept 2019.

Til
(Tilsynet) Ankestyrelsen
Mail: ast@ast.dk, sikkermail@ast.dk
Til
Ombudsmanden
post@ombudsmanden.dk

For at sikre mig at Ankestyrelsen har alle dokumenter i sagen når de skal træffe en afgørelse, anmoder jeg hermed om Aktindsigt.

Note: Alle er velkommen til at copy-paste denne tekst til egen brug.

Kan også ses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368374#post368374

27.09.2019. Brev fra Ankestyrelsen vedr aktindsigt i hvad Københavns kommune betaler i advokatsalær.

Note:
Mogens Rerup fik sin aktindsigt igennem hvad Haderslev kommune betaler deres advokat imod ham.
Burde jeg så ikke også kunne få aktindsigt i det samme i min sag ?

Genvurdering af afslag på aktindsigt

Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)

12. september 2019

Fra
Philip Grøndahl Andersen Specialkonsulent
CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere
CF 2. kontor, område 2
Bernstorffsgade 17
1577 København V

Klage over afslag på aktindsigt
Vi fastholder, at vi ikke kan give dig aktindsigt i korrespondancen mellem Københavns Kommune og Sirius Advokater, idet der er tale om brevveksling med en sagkyndig til brug for en retssag som ifølge offentlighedslovens § 27, nr. 4 kan undtages fra aktindsigt. "

Næste indlæg bliver afgørelsen fra Ankestyrelsen om aktindsigt.

http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368555#post368555

Afgørelse fra Ankestyrelsen om aktindsigt (43 sider).

Fører Ankestyrelsen Tilsyn med kommunerne?
Eller samarbejder Ankestyrelsen med kommunerne? (korruption)

Når Mogens Rerup kan få aktindsigt i, hvad Haderslev Kommune betaler i advokatsalær i hans sag, så vil Københavns kommune ikke give mig aktindsigt i hvad De betaler advokat Veronica Wolthers-Petersen, samt DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokat firma, i at føres deres sag imod mig som er part i sagen.

Her ændre Ankestyyrelsen holdning, og giver Københavns kommune medhold.

Kort resumé:

Ankestyrelsen ved Line Mussegaard Christensen skrev d 09.08.2019. i deres afgørelse:
"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt. Kommunen skal begrunde afgørelsen efter kravene i forvaltningsloven, hvis kommunen helt eller delvist afslår aktindsigt.

Ankestyrelsen ved Celina Bryde skriver nu d 03.10.2019. (43 sider) i deres afgørelse:
- Du far ikke aktindsigt i sagens interne dokument.
- Du far ikke aktindsigt i vores retningslinjer for behandling af den pagaldende sagstype - Du far ikke aktindsigt i de dokumenter, som Kobenhavns Kommune har undtaget fra aktindsigt.

En part kan forlange at få kendskab til alle dokumenter i en sag, hvor myndigheden afgør et spørgsmål over for parten.

Retten til aktindsigt kan begrænses, hvis partens interesse bør vige for afgørende hensyn til offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Det fremgår af forvaltningsloven.
Vi vurderer, at du ikke har ret til aktindsigt i de dokumenter, som Københavns Kommune har undtaget fra aktindsigt.

Vi vurderer, at du heller ikke har ret til dokumenterne efter reglerne om meroffentlighed.

Hvad er afgørende for resultatet
Sagen om din ret til aktindsigt i de pågældende dokumenter er aktuelt verserende i Ankestyrelsen.

Vi har besluttet at undtage dokumenterne fra aktindsigt, fordi det ville foregribe vores behandling af sagen, hvis vi på nuværende tidspunkt udleverede de pågældende dokumenter.

Vi vurderer således, at det ud fra dette hensyn til den offentlige forvaltning er påkrævet at afskære din ret til aktindsigt i disse dokumenter i deres helhed."
---

Det er Københavns kommune jeg søger aktindsigt hos, men det er Ankestyrelsen der svarer og sender en afgørelse, selv om Ankestyrelsen skrev d .d 09.08.2019 i deres afgørelse:

"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt."

De fleste af de 43 sider er gentagelser af ingenting, så jeg tager kun de væsentligste med.

Bemærk de sidste 2 dokumenter, som dokumentarer samarbejdet mellem Ankestyrelsen og Københavns kommune.BEMÆRK HER HVORDAN SAMARBEJDET VISES!

12.10.2019. Klage over Københavns kommunes ulovligheder + aktindsigt - Hvem stilles til ansvar?

Lørdag d 12.10.2019

Til
Folketingets Ombudsmand
"Som skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne"
E-mail: post@ombudsmanden.dk

Til
Tilsynet (i Ankestyrelsen)
E-mail: ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk
"Som skal føre tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder."

Til
Jobcenter København - Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Bernstorffsgade 17
1577 København V
E-mail: bif@bif.kk.dk.

Til
Borgerrådgiveren - Københavns Kommune
"Hos Borgerrådgiveren hjælper vi dig, hvis du er utilfreds med Københavns Kommunes behandling af din sag eller af dig. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og bistår med tilsyns- og kontrolfunktioner."