Mit svar. 12.08.2019. Klage, spørgsmål og Aktindsigt (igen)

Mandag d 12.08.2019

Til Jobcenter København - Københavns Kommune
Tilsynet (i Ankestyrelsen)
Ankestyrelsen
Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (BIF)
Overborgmester Frank Jensen
Borgerrådgiveren
Ombudsmanden
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

borgmester@bif.kk.dk, overborgmesteren@kk.dk, borgerraadgiveren@kk.dk, ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk, post@ombudsmanden.dk, ministeren@bm.dk, peter.hummelgaard@ft.dk, folketinget@ft.dk, bm@bm.dk, BEU@ft.dk BIFJKI@bif.kk.dk, BIFKP.JKI@bif.kk.dk, bifjka@bif.kk.dk, sris@bt.dk, Jens-Kristian_Lutken@kk.dk, Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk, CT1A@ir.kk.dk,

Også sendt direkte via e-Boks til Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID. eBoks: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=10516

Til: Jens-Kristian Lütken medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre: Jens-Kristian_Lutken@kk.dk
Mette Annelie Rasmussen medlem af Borgerrepræsentationen for De Radikale: Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk
Kommunens egen vagthund, Intern Revision, Økonomiforvaltningen: CT1A@ir.kk.dk

Cc.: 1212@dr.dk, kbh@dr.dk, radioavisen@dr.dk, p1morgen@dr.dk, dr2morgen@dr.dk, redaktionen@dr.dk, mlme@dr.dk, SMY@dr.dk, ksiv@dr.dk, 1224@eb.dk, post@eb.dk, redaktionen@eb.dk, marien@eb.dk, 1234@tv2.dk, anlo@tv2.dk, plan@tv2.dk, kahj@tv2.dk, 1929@bt.dk, bt@bt.dk, btwebmaster@bt.dk, pett@bt.dk, avisen@avisen.dk, tip@avisen.dk, bnb@berlingske.dk, indland@berlingske.dk, internet@berlingske.dk, redaktionen@berlingske.dk, bwa@weekendavisen.dk, ideer@weekendavisen.dk, i@information.dk, kik@information.dk, indland@information.dk, indland@k.dk, net@k.dk, kristeligt-dagblad@k.dk, post@k.dk, indland@pol.dk, nyheder@pol.dk, flemming.christiansen@pol.dk, Per.Michael.Jespersen@pol.dk, frank.hvilsom@pol.dk, internetavisen@jp.dk, jpaarhus@jp.dk, tv@jp.dk, jourhavende@newspaq.dk, ritzau@ritzau.dk, netredaktionen@borsen.dk, onlineredaktionen@borsen.dk, redaktionen@borsen.dk, p3nyheder@dr.dk, red@dagbladene.dk, red@metroxpress.dk, news@mx.dk, redak@sondagsavisen.dk, redaktion@arbejderen.dk, stbo@tv2lorry.dk, redaktion@nordjyske.dk, red@stiften.dk, redaktion@fyens.dk, frederiksborg@sn.dk, kasper.ellesoe@sn.dk, red@denoffentlige.dk, nick.allentoft@denoffentlige.dk, aftenshowet@dr.dk, nyhedsredaktionen@radio24syv.dk, presse@altinget.dk, redaktionen@altinget.dk, nyhed@dr.dk, 1234@tv2.dk, go@tv2.dk, redaktionen@eb.dk, 1929@bt.dk, christian.jensen@pol.dk, jacob.nybroe@jp.dk, poul.madsen@eb.dk, moes@berlingske.dk, tj@berlingske.dk, jonr@berlingskemedia.dk, mkk@weekendavisen.dk, rasmus@ulovliglogning.dk, moen@tv2lorry.dk, redaktion@tv2lorry.dk, nyhedsredaktionen@radio24syv.dk, trier@radio24syv.dk, nyhedsvaerter@radio24syv.dk, some@radio24syv.dk, ak24syv@radio24syv.dk, jani@berlingskemedia.dk, jani@bt.dk, 1929@bt.dk, SRIS@BT.DK, red@vesterbrobladet.dk, red@vanlosebladet.dk, Red@cityavisen.dk, Kbh@kbhavis.dk, redaktionen@lokalavisen-frb.dk, red@frederiksbergbladet.dk, red@ballerupbladet.dk, lsavis@mail.dk, Annemette.Jensen@sn.dk, redaktion.egedal@lokalavisen.dk, sndk@sn.dk, nem@hvidovreavis.dk

Journal.nr: 060564-xxxx

Indledning:
Jeg har lige modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen en Line Mussegaard Christensen.

Vedhæftet: 09.08.2019.Brev fra Ankestyrelsen.PDF

-----------------

Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3.

Efter modtaget brev fra Ankestyrelsen vil jeg have aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på

- Line Mussegaard Christensen.

Brevet er vedhæftet denne mail.

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle økonomiske bonus- og vederlags-aftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 7 arbejdsdage, jf. offentlighedsloven § 36, stk. 2. at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

OBS.: Er også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.
----------------

Jeg vil igen gøre opmærksom på Offentlighedsloven § 1 (formålsparagraffen):

Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte

1) informations- og ytringsfriheden,
2) borgernes deltagelse i demokratiet,
3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning,
4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og
5) tilliden til den offentlige forvaltning.

------

12.08.2019. Aktindsigt

Til Københavns Kommune, Anmodning om Løbende Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 7, § 8, §9

Fuld aktindsigt i mit erstatningskrav hvor jeg har stævnet Københavns kommune for 220.752 kr for ulovligt at have fastholdt mig på kontanthjælp i årevis.

Stævningen vedhæftet: 90726 Sgr 2019.05.25, STVN OCR.pdf

Kan også ses her: http://erstatning.simplesite.com/

Jeg forlanger at få tilsendt et kopi af ALLE eksisterende dokumenter, der er indgået til eller oprettet af Københavns Kommune som led i den administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

1) ALLE dokumenter, samt alle fakturaer der vedrører den pågældende sag, og

2) ALLE indførelser samt alle fakturaer i alle journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

3) ALLE eksisterende dokumenter og alle fakturaer omhandlende alt kommunikation med privat advokat Veronica Wolthers-Petersen, samt DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokat firma, der er inde over min erstatningssag.

4) En angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt.

5) Ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.

6) En skriftlig redegørelse og herunder en skriftlig begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven.

Note fra Ankestyrelsen: Det følger af bestemmelsen, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Det vil sige, at retten til aktindsigt alene omfatter eksisterende dokumenter.

Jeg forventer indenfor den lovlige svarfrist på 7 arbejdsdage, som kommunen ifgl Ankestyrelsen igen har brudt uden at nogen stilles til ansvar, jf. offentlighedsloven § 36, stk. 2. at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

Ligeledes forventer en kompetent og lovlig skriftligt begrundet afgørelse og klagevejledning det jf Forvaltningsloven §§ 22-25 LBK nr 433 af 22/04/2014 Gældende, som kommunen ifgl Ankestyrelsen også igen har brudt, uden at nogen stilles til ansvar,

OBS.: Er også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID. ----------

12.08.2019. Til Københavns Kommune, Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 1 (formålsparagraffen)

Jeg vil have skrftligt svar på alle disse spørgsmål, som jeg har bedt om flere gange, men som stadig ulovligt bliver ignoreret!

Sagsbehandler Cecilie Korfits Wenzelsen, fra Koncernservice Personalejura og Forhandling skrev:

"Du efterspørger endvidere svar i en række spørgsmål:"

1) Hvem har ansvaret for (navne) i min sag, at offentlighedsloven § 36, stk. 2 bliver overholdt?

2) Hvad er navnene på deres chefer i forvaltningen?

3) Hvem har den øverste ansvarlige i forvaltningen for, mht at offentlighedsloven § 36, stk. 2 bliver overholdt?

4) Hvad er navnet på den person der har udført denne ulovlighed?

5) Hvad bliver konsekvensen for den/De medarbejdere der igen her ikke har overholdt loven?

"Før vi kan svare på disse spørgsmål, er du nødt til at uddybe i forhold til hvad/hvem, at du efterspørger svar."

Svar: FORDI jeg som borger har lovmæssig ret jf offentlighedsloven at få oplyst navnene på de personer der er ansvarlig og som tillader disse åbenlyse ulovligheder i min sag.
----------

Spørgsmål til Ankestyrelsen:

--- start ---

Line Mussegaard Christensen skriver:
"Vi er dog ikke enige med kommunen i, at offentlighedslovens § 14 er irrelevant i forhold til borgerens anmodning om aktindsigt."

Spørgsmål:
- Og hvad præcist og defineret er begrundelsen for at Ankestyrelsen ikke er enig med kommunen i det ?

Forklaret på et dansk så alle kan forstå det!

Meroffentlighedsprincippet § 14.
Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35.

Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger.


Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter §§ 19-21."

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen beder på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og tage stilling til meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14, stk. 2."

- Og hvad er svarfristen så for kommunen så her, jf Retssikkerhedsloven § 3 stk.2 og Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 ?

---

Line Mussegaard Christensen skriver:
"Afslag på aktindsigt i ekstraheringspligtige personaleoplysninger om Veronica Wolthers-Petersen og Cecilie Smistrup"

- Og med hvilken begrundelse præcist ?

I (Ankestyrelsen) kan da ikke bare henvise til 'Jeres vurdering' af jeres egen 'sagens oplysninger'.

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Afslag på aktindsigt i to navngivne advokatfirmaer"

Ankestyrelsen kan ikke efterprøve, om Københavns Kommune har været berettiget til at undlade at give aktindsigt i de to advokatfirmaer."

- Hvem kan så ?

----
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Det skyldes, at det ikke fremgår af kommunens afgørelse, på hvilken baggrund kommunen har undladt at give aktindsigt."

- IGEN ingen kompetent skriftlig begundet afgørelse fra Kommunen = ulovligt jf Forvaltningsloven §§ 22-25.

- Hvem stilles til ansvar ?

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen kan ikke efterprøve, om Københavns Kommune har været berettiget til at undlade at give aktindsigt i de to advokatfirmaer."

- Hvem kan så ?
- Og hvorfor vejleder Ankestyrelsen ikke om det, jf Retssikkerhedsloven § 5 ?

---

forsættes Del 2...

Del 2 forsat.

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.
Kommunen skal begrunde afgørelsen efter kravene i forvaltningsloven, hvis kommunen helt eller delvist afslår aktindsigt."

Spørgsmål:
- Og hvad er svarfristen for kommunen så her, jf Retssikkerhedsloven § 3 stk.2 og Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 ?

Og hvor mange gange må kommunen lave sådanne ulovligheder (fejl) afgørelser jf forvaltningsloven §22-25, før der kommer en konsekvens ?

Hvem stilles til ansvar denne ulovlige afgørelsen fra kommunen ?

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Ankestyrelsen beder også på den baggrund Københavns Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

NOTE: Der skulle sandfærdigt stå: "og træffe en ny LOVLIG afgørelse om aktindsigt."

Spørgsmål:
- Og hvad er svarfristen for kommunen så her, jf Retssikkerhedsloven § 3 stk.2 og Vejledning nr. 73 af 03/10/2006 ?

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Kommunen skal begrunde afgørelsen efter kravene i forvaltningsloven, hvis kommunen helt eller delvist afslår aktindsigt. "

- Det har De så ikke gjort igen, dokumenteret.
Her er det Forvaltningsloven §§ 22-25 LBK nr 433 af 22/04/2014 der er brudt.
- Hvem stilles til ansvar her ?

---

Borgerens spørgsmål om sagens behandling

Line Mussegaard Christensen skriver:
"Vi har ikke taget stilling til dette punkt, da vi ikke har kompetence til at påse god forvaltningsskik.
Borgeren kan i stedet henvende sig til Folketingets Ombudsmand."

Ankestyrelsen har IKKE kompetence til at påse god forvaltningsskik jf Ombudsmanden.

https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/god_forvaltningsskik/

Hvis TILSYNET i Ankestyrelsen, "der fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder reglerne for offentlige myndigheder." ikke skal, hvem skal så ?

https://ast.dk/tilsynet

---
Sagens baggrund - vurderet og skønnet af Line Mussegaard Christensen.

Line Mussegaard Christensen skriver:
"Kommunen har endvidere beklaget den lange sagsbehandlingstid."

- Igen et direkte lovbrud Offentlighedsloven § 36, stk. 2. som siger at jeg inden 7 arbejdsdage (10 dage) skal modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning, eller skriftligt svar på hvornår jeg vil modtage denne anmodning.

- Hvem stilles til ansvar for dette lovbrud Line Mussegaard Christensen ?

---
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Kommunen har også fastholdt sit afslag på aktindsigt i de anmodede oplysninger om Veronica Wolthers-Petersen, og har givet afslag på personaleoplysningerne om Cecilie Smistrup med henvisning til, at de pågældende ikke er ansat i Københavns Kommune, hvorfor der ikke er personalesager at give aktindsigt i."

- Hvilke lov og § skal man så søge aktindsigt jf, når jeg er part i sagen ?

---
Ankestyrelsens udtalelse
Line Mussegaard Christensen skriver:
"Hovedreglen om retten til aktindsigt findes i offentlighedslovens § 7, stk. 1.
Det følger af bestemmelsen, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.
Det vil sige, at retten til aktindsigt alene omfatter eksisterende dokumenter."

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299

"For så vidt angår afslaget på aktindsigt om de to advokatfirmaer har kommunen i den forbindelse henvist til, at det er private virksomheder."

HVOR er logikken?

Hvordan kan BT få aktindsigt fra Københavns kommune i private advokatvirksomheder, uden at være part i sagen, hvor Københavns Kommune til advokat Anders Valentiner-Branth har betalt 34.000 kr. om dagen, og 14,8 millioner kroner på tre år, hvor er logikken så, at jeg så IKKE kan få aktindsigt i hvad Veronica Wolthers-Petersen, arbejdende i  DLA Piper advokatfirma og  Sirius Advokater, får betalt i at føre kommunens sag imod mig ?

Her et par eksempler på at BT kan få aktindsigt:
-----------
10.04.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Jubelår for forgyldt advokat: Fik 34.000 kr. om dagen
"Advokat Anders Valentiner-Branth har stået for juridisk bistand til forvaltningen og ført enkelte retssager i de tre år, han har arbejdet for Københavns Kommune."
https://www.bt.dk/politik/jubelaar-for-forgyldt-advokat-fik-34.000-kr.-om-dagen
-----------
16.06.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Københavns Kommune fortsætter med at mørklægge dokumenter i sagen om advokat Anders Valentiner-Branth, der har fået opgaver for 14,8 millioner kroner på tre år.
»Det er helt absurd. Selvfølgelig skal kommunen udlevere fakturaen. Igen lader det til, at kommunen forsøger at forhindre et medie i at få indsigt i, hvordan pengene på en specifik advokat er brugt,« siger Oluf Jørgensen, der ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX).
https://www.bt.dk/samfund/kommunal-skandale-i-koebenhavn-fortsaetter-moerklaegger-en-faktura

-----------
DERFOR jeg kræver at få aktindsigt i hvad Københavns kommune har betalt samt fremadrette har aftalt af betaling for at Veronica Wolthers-Petersen, som arbejder i DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokater, som advokat for kommunen i min erstatningssag på 220.752 kr. http://erstatning.simplesite.com/

12.08.2019. AKTINDSIGT Til Københavns Kommune,

Krav om Løbende Aktindsigt jf Offentlighedsloven bl.a. §1, § 7, § 8, §9.

Fuld aktindsigt i mit erstatningskrav hvor jeg har stævnet Københavns kommune for 220.752 kr for ulovligt at have fastholdt mig på kontanthjælp i årevis.

Stævningen vedhæftet: 90726 Sgr 2019.05.25, STVN OCR.pdf

Kan også ses her: http://erstatning.simplesite.com/

Jeg forlanger at få tilsendt et kopi af ALLE eksisterende dokumenter, der er indgået til eller oprettet af Københavns Kommune som led i den administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

1) ALLE dokumenter, samt alle fakturaer der vedrører den pågældende sag, og

2) ALLE indførelser samt alle fakturaer i alle journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

3) ALLE eksisterende dokumenter og alle fakturaer omhandlende alt kommunikation med privat advokat Veronica Wolthers-Petersen, samt DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokat firma, der er inde over min erstatningssag.

4) En angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt.

5) Ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.

6) En skriftlig redegørelse og herunder en skriftlig begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven.

Note fra Ankestyrelsen:
Det følger af bestemmelsen, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Det vil sige, at retten til aktindsigt alene omfatter eksisterende dokumenter.

Jeg forventer indenfor den lovlige svarfrist på 7 arbejdsdage, som kommunen ifgl Ankestyrelsen igen har brudt uden at nogen stilles til ansvar, jf. offentlighedsloven § 36, stk. 2. at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

Ligeledes forventer en kompetent og lovlig skriftligt begrundet afgørelse og klagevejledning det jf Forvaltningsloven §§ 22-25 LBK nr 433 af 22/04/2014 Gældende, som kommunen ifgl Ankestyrelsen også igen har brudt, uden at nogen stilles til ansvar,

OBS.: Er også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.

----------
Mvh ...

15.08.2019. Svarskrift fra advokat Veronica Wolthers-Petersen.

Københavns Kommune, repræsenteret ved advokat Veronica Wolthers-Petersen fra DLA Piper Denmark advokatfirma og Sirius Advokater har nu indsendt sit Svarskrift.

Ønsker man at se den i .pdf, kan UT kontaktes.

Jeg afventer stadigt svar på aktindsigt jf OFL § 21 stk 3 samt §1, § 7, § 8 og §9 på denne advokat, så vi alle kan se hvad Københavns Kommune betaler for hendes arbejde.

Kommunen betaler jo rask væk 34.000 kr om dagen, og 14,8 millioner kroner på tre år til en enkelt advokat, det betalt af skatteydernes penge.

Og hvis BT kan få aktindsigt i det, uden at være part i sagen, hvorfor kan jeg så ikke ?

Her et par eksempler på at BT kan få aktindsigt:
-----------
10.04.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Jubelår for forgyldt advokat: Fik 34.000 kr. om dagen.
"Advokat Anders Valentiner-Branth har stået for juridisk bistand til forvaltningen og ført enkelte retssager i de tre år, han har arbejdet for Københavns Kommune."
https://www.bt.dk/politik/jubelaar-for-forgyldt-advokat-fik-34.000-kr.-om-dagen
-----------
16.06.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Københavns Kommune fortsætter med at mørklægge dokumenter i sagen om advokat Anders Valentiner-Branth, der har fået opgaver for 14,8 millioner kroner på tre år.
»Det er helt absurd. Selvfølgelig skal kommunen udlevere fakturaen. Igen lader det til, at kommunen forsøger at forhindre et medie i at få indsigt i, hvordan pengene på en specifik advokat er brugt,« siger Oluf Jørgensen, der ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX).
https://www.bt.dk/samfund/kommunal-skandale-i-koebenhavn-fortsaetter-moerklaegger-en-faktura

HUSK, det er vore Politikere (magthavere) der tillader disse retsløse forhold.

Endnu et bevis på det kan ses her, Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget BEU Onsdag den 28. august 2019 kl. 12.00:
https://www.youtube.com/watch?v=_ulsKxU2_iE&list=PLCN-We_Vlru6au4WGf3_6_flBlfbV_LFg&index=17&t=1s

De 14 sider kan også læses på K10:
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368174#post368174
-------------------------------------

14.11.2019. Vedr 'Det forberedende telefonretsmøde.

Retten har berammet et forberedende telefonretsmøde, som skal foregå den 14. november 2019.

I Rettens indkaldelse til mødet er det skrevet, at jeg skal deltage (eller være til stede?).

Er dette korrekt ?

Eller er mødet kun for dommeren og de to advokater ?

Hvad hvis sagsøgte (kommunen) eller sagsøger (mig) kommer med et forligs-forslag, og der skal forhandles et forlig ?

Ellers hvis sagsøgte kommunen med spørgsmål eller udtagelser vedr sagen, som jeg er den der er bedst inde i og derfor bedste til at besvare ?

Ville det så ikke være relevant at jeg skulle deltage og give mit besyv med ?

Info om 'Det forberedende møde':

Har sagsøgte indsigelser mod sagsøgerens krav, skal sagsøgte på www.minretssag.dk indgive et svarskrift, hvori han har skrevet, hvorledes han mener, sagen hænger sammen. Parterne indkaldes herefter til et forberedende møde, der sædvanligvis afholdes som et telefonmøde.

På mødet drøftes bl.a. parternes stilling til sagens retlige og faktiske omstændigheder.

Mødet vil i videst muligt omfang blive anvendt til afklaring og forhandling af eventuelle formalitetsindsigelser. På mødet vil retten tillige efter drøftelse med parterne så vidt muligt fastlægge sagens videre forløb, herunder tidsrammerne for en eventuel yderligere forberedelse og forberedelsens afslutning, samt fastsætte tidspunktet for hovedforhandlingen. Parterne skal derfor forud for mødet have overvejet, hvor lang tid hovedforhandlingen skal vare.

Hensigten med mødet er at tilrettelægge sagens videre forløb. Hvis sagsøgte ikke er repræsenteret af en advokat, vil retten vejlede den pågældende under telefonmødet om sagens gang og sagsøgte vil få lejlighed til at forklare sig og indgive eventuelle yderligere oplysninger på www.minretssag.dk.

Hvis der er anmodet om syn og skøn, er det formålstjenligt, at parterne drøfter spørgetema og valg af skønsmand.

En part kan anmode om, at forberedelsen eller hovedforhandlingen begrænses til en del af det krav, som sagen angår. En sådan anmodning skal fremsættes senest på det forberedende møde. Retten vil som udgangspunkt være tilbageholdende med at give tilladelse til særskilt behandling.

Hvis parterne vil føre vidner under hovedforhandlingen, skal parterne på det forberedende møde oplyse vidnernes navne, temaet for deres forklaring, og hvorfor vidnerne ønskes ført, jf. retsplejelovens § 353, stk. 3. Parterne skal så vidt muligt rejse alle formalitets- og processuelle spørgsmål inden retsmødet.

Et af formålene med det forberedende retsmøde er at få afklaret mulighederne for forlig. Retten forventer derfor, at advokaterne inden mødet har drøftet forligsmulighederne og deres mandat med deres klienter, jf. retsplejelovens § 353, stk. 5.

Fristerne for replik og duplik fastsættes normalt til fire uger.

Forlængelse af frister forudsætter normalt en begrundet skriftlig anmodning. Anmodningen skal være retten i hænde inden fristens udløb.

Anmodninger vedrørendesagens forberedelse eller behandling (syn og skøn, forelæggelse for Retsrådet mv.) bør fremsættes i et særskilt brev til retsafdelingen, også selv om anmodningen fremgår af et processkrift. Der skal sendes en kopi af alle anmodninger til modparten, og det skal udtrykkeligt oplyses i brevet, at dette er sket.

Når sagens forberedelse er færdig, fastsætter retten en dato, hvor parterne får mulighed for at redegøre mere udførligt for deres opfattelse under et møde (hovedforhandling). Herefter træffer retten afgørelse i sagen.

Kilder bl.a.:
https://www.domstol.dk/BORNHOLM/OMRETTEN/OPGAVER/CIVIL/ALMINDELIGESAGER/Pages/default.aspx

https://docplayer.dk/47253344-Vejledning-om-behandling-af-civile-sager-ved-byretterne-opdateret-10-februar-2017.html

--------------------------

Afgørelse fra 'KlagesagsTeamet' CF 2. kontor, område 2.

Fra (nu) chefkonsulent Bo Juul Jensen, som igen kommer på banen i min sag, at De ikke vil give mig aktindsigt i hvad kommunen betaler samt fremadrettet har aftalt af betaling for at Veronica Wolthers-Petersen, som arbejder i DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokater, som advokat for kommunen i min erstatningssag på 220.752 kr.

Når Mogens Rerup (part i hans egen sag som er verserende) kan få aktindsigt i hvad Haderslev Kommune bruger at penge på advokatbistand i hans sag, hvorfor kan jeg så ikke få samme aktindsigt ?

Og når BT kan få aktindsigt fra Københavns kommune i hvad de betaler private advokatvirksomheder, uden at være part i sagen, hvor Københavns Kommune til advokat Anders Valentiner-Branth har betalt 34.000 kr. om dagen, og 14,8 millioner kroner på tre år, hvor er logikken så, at jeg så IKKE kan få aktindsigt i hvad Veronica Wolthers-Petersen, arbejdende i - DLA Piper advokatfirma og - Sirius Advokater, får betalt i at føre kommunens sag imod mig ?

Her et par eksempler på at BT kan få aktindsigt:
-----------
10.04.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Jubelår for forgyldt advokat: Fik 34.000 kr. om dagen.
"Advokat Anders Valentiner-Branth har stået for juridisk bistand til forvaltningen og ført enkelte retssager i de tre år, han har arbejdet for Københavns Kommune."

Bilag.2. Jubelår for forgyldt advokat_ Fik 34.000 kr. om dagen _ BT Politik.pdf

-----------

16.06.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Københavns Kommune fortsætter med at mørklægge dokumenter i sagen om advokat Anders Valentiner-Branth, der har fået opgaver for 14,8 millioner kroner på tre år.

»Det er helt absurd. Selvfølgelig skal kommunen udlevere fakturaen. Igen lader det til, at kommunen forsøger at forhindre et medie i at få indsigt i, hvordan pengene på en specifik advokat er brugt,« siger Oluf Jørgensen, der ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX).

Bilag.3. Kommunal skandale i København fortsætter_ Mørklægger én faktura _ BT Samfund.pdf
-----------

Note:
Det var så den selvsamme jurist Bo Juul Jensen, som d 05-10-2017 gav mig den ulovlige afgørelse fra 'KlagesagsTeamet', og han gør et fremragende arbejde for Forvaltningen, så nu er han forfremmet til chefkonsulent.
http://www.k10.dk/showthread.php?p=357986#post357986

Dokumenteret ulovlig, og det gav Ankestyrelse mig medhold i d 26-03-2018 derfor vi kan køre dette Erstatningskrav.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=362849&postcount=368

*********************************'

Mit svar til 'KlagesagsTeamet':

09.09.2019. Brev fra Ankestyrelsen om Aktindsigt mm.

"Du vil høre fra os, når vi har besluttet, hvad der skal ske i sagen."

"Vi skriver til dig igen, hvis du ikke har fået svar fra os inden 8 måneder.

Her vil vi oplyse, hvornår vi forventer at kunne svare dig."

11.09.2019. Afgørelse om aktindsigt på jurist Bo Juul Jensen

Socialbedrageri fra kommunens embedsmænd betaler sig!

BEMÆRK: Det var jurist Bo Juul Jensen der d 05-10-2017 gav mig en ulovlig afgørelse:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=357986#post357986

Ulovlig, for det gav Ankestyrelsen mig medhold i d 26-03-2018:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=362849&postcount=368

Og det er derfor jeg nu sammen med ForRetssikkerhed kan køre dette erstatningskrav på 220.752 kr:
http://erstatning.simplesite.com/

Nu er han inde over min sag igen.

Bo Juul Jensen er nu blevet forfremmet til Chefkonsulent for at bryde loven:

2017: Løn Jurist Bo Juul Jensen.
Fra Klagesagsteamet i Centralforvaltningen, CF 2. kontor, område 1,
Bernstorffsgade 17.
Uddannelse: Cand. jur. Århus Universitet 2010
Månedsløn: 41.784,89 kr
Årlig Løn: 501.418,75 kr
Pension 18,29 %

11.09.2019. Løn Chefkonsulent Bo Juul Jensen.
Månedsløn: 44.519,67 kr
Årsløn: 534.236 kr Pension: 32.735 kr

Lønforhøjelse på 2735,- kr pr mdl.

Kommunen vil IKKE ud med hvad Chefkonsulent Bo Juul Jensen har yderligt af Bonusaftaler, vederlag eller andre raven til sig fedterøvs tillæg.

Kan også læses her:
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368372#post368372

12.09.2019 Genvurdering af afslag på aktindsigt.

Dette er hvad helt almindelige syge borgere er oppe imod.

"For en nærmere redegørelse af denne regel henviser vi til Offentlighedslovens med kommentarer:
- (Mohammad Ahsan), 1. udgave 2014, s. 479 f,
- (Mohammad Ahsan s. 276 i Offentlighedsloven med kommentarer)
- (Mohammad Ahsan s. 467 i Offentlighedsloven med kommentarer).
- Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave 2014, s. 276 og s. 479 f.

Lovhjemmel:
Offentlighedslovens §§ 14, 27, nr. 4, 28, stk. 1 og 34, stk. 1 (Lov 2013-06-12 nr. 606 om offentlighed i forvaltningen)"

Så nu ryger den til Ankestyrelsen som skal træffe en afgørelse.
Det skrev Ankestyrelsen ville tage ca 2 mdl.

Arbejdsopgave: MEN der er da en lille smule håb og lidt lys i mørket.

At der er folk som Ulf Harbo og alle dem der gratis og ulønnet støtter vores upolitiske forening ForRetssikkerhed med gratis at hjælpe vores syge medborgere i Deres kamp imod kommunerne jobcentre, lægekonsulenter og jurister, og der hvor vi kan, få Dem ansat i vores forening 1 time om ugen i fleksjob, og derved tage dem ud af fattigdomsydelsen, det giver da lidt håb i fremtiden. Lidt.

Så tak til Ulf og alle jer der støtter op om vores upolitiske forening ForRetssikkerhed med frivillig ulønnet arbejdskraft.

Note:
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.

Loven skal gælde for alle. Det gør den ikke.

Tryk avler Modtryk.
Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Specialkonsulent Philip Grøndahl Andersen lige afsendt.