4 marts 2019.  Erstatningskrav afsendt mandag d 4 marts 2019.

26 feb 2019: Fuldmagt om partsrepræsentation til Ulf Harbo.

-----------------------------------------------------------------------------------------

8 marts 2019. Brev fra Jobcenteret Besvarelse af henvendelse vedr. erstatningskrav.

Kære Ulf Harbo

Tak for din henvendelse af 4. marts 2019 vedrørende Kim Osbøls sag i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune. I henvendelsen fremgår det, at I mener, at Kim Osbøl har krav på erstatning grundet ”manglende afklaring af arbejdsevnen og pga. ulovlig afslag på forelæggelse af sagen om rehabiliteringsteamet.”

På baggrund af din henvendelse har forvaltningen gennemgået sagen. Vi kan ikke anerkende kravet om erstatning.

Vi kan oplyse, at der ikke er klagemuligheder i forhold til vores vurdering og beslutning om ikke at anerkende erstatningskravet. Såfremt I ønsker at gå videre med erstatningskravet, kan vi henvise jer til, at det kan ske via et civilt søgsmål.

Venlig hilsen

Philip Andersen
-----------------------------------------------------------------------------------------

16 marts 2019: Aktindsigt jf offentlighedsloven § 21 stk. 3. afsendt.

Lørdag d 16 marts 2019

Til
Juristerne i KlagesagsTeamet
CF 2. kontor, område 1
Bernstorffsgade 17
1577 København V

Journalnummer: 060564-xxxx

Aktindsigt jf offentlighedsloven § 21 stk. 3.

Efter modtaget brev d. 8 marts 2018, vil jeg bede om aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på

---> Philip Andersen <-->

Vedhæftet: Brev fra Jobcenteret Besvarelse af henvendelse vedr. erstatningskrav -.pdf

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt vederlags- og bonus aftaler detaljeret beskrevet, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning. Vedlæg venligst denne henvendelse i min journal.

OBS.: Er sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.

Mvh Kim Osbøl

-----------------------------------------------------------------------------------------


Tirsdag d 16 april 2019. Ny advokat.

Tirsdag d 16 april 2019.

Advokat fundet og hyret i dag.

Advokat Morten Tarp
Sankt Nikolaj Vej 8, 2
1953 Frederiksberg C


Anmodning om retshjælpsdækning sendt dd. til Alka.
Svarfrist: 1-2 uger.
Derefter stævning.

Lidt lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
LBK nr 1238 af 09/11/2015 Gældende

Lovkrav til stævning, Retsplejeloven § 348
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
LBK nr 1284 af 14/11/2018 Gældende

Civilstyrelsen om Fri Proces i Danmark  > Link

Man stævner digitalt fra minretssag.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------
Sendt: 16. april 2019
Til: Alka Ansvar-Ejerskifte
Emne: Retshjælp, police xxxx . Kunde: Kim Osbø 

Til Alka

Hermed anmeldes till retshjælpsdækning en retssag, hvor forsikringstager er sagsøger.

Kopi af sagsakter, se vedhæftet.

Sagsøger fik medhold ved Ankestyrelsen, som statuerede, at kommunens afgørelse var ugyldig.

Kommunens manglende afklaring af borgerens arbejdsevne indebærer, at han har lidt et økonomisk tab.

Tabet er opgjort således (se brev med erstatningskravet, s. 9):

Burde have modtaget: Fleksløn brutto for skat pr 01.07.2016 til 01.10.2018 28 mdr á 18.852 kr 527.856

Faktisk modtaget: Kontanthjælp pr 01.07.2016 til 01.10.2018 28 mdr á 10.968 kr 307.104
kr 220.752

Kommunen har afvist erstatningskravet, se vedhæftet.

Afvisningen er kortfattet og uden begrundelse.

I en kommende stævning vil jeg nedlægge påstand om, at kommunen skal erstatte tabet.

Retspraksis: se dommene U2015.124Ø, U2014.3146Ø, U2007.1749V.

I alle tre domme fik borgeren medhold i, at kommunen var erstatningsansvarlig for manglende arbejdsprøvning.

Faktum i de tre domme er helt parallelt til Kim Osbøls sag.

Husstand: Ingen samlever/ægtefælle. Ingen hjemmeboende børn.

Årsopgørelser for 2017 og 2018, se vedhæftet.

Venlig hilsen

Advokat Morten Tarp
-----------------------------------------------------------------------------------------

26. marts 2019. Afgørelse om aktindsigt efter offentlighedsloven § 21 stk 3
på Philip Grøndahl Andersen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mandag d 6 maj 2019. 
Alka har nu givet tilsagn til at min retshjælpsforsikring dækker omkostningerne til retssag mod Københavns kommune, og det uden fradrag af selvrisiko.

Nu skal der udarbejdes en stævning.

 

------------------------------------------------

25.05.2019 Stævning indsendt digitalt via minretssag.dk
Retten vil nu senest inden 7 dage gennemgå sagens oplysninger og tage stilling til sagens videre forløb.

 

04.06.2019 Velkomstbrev fra Københavns Byret.

Københavns Byret Vedrørende sagsnummer BS-236092019-KBH 1.1 Velkomstbrev (Sagsøger Kim Oscar Osbøl).pdf 

Dette er hvad alle borgere er oppe imod.
Og de hykleriske politikere er stadig tavse.

Samtidig med at jeg har fået en DOM i Byretten på 5000,-kr + Offer-Bidrag på 500,-kr = 5500,-kr, hvor jeg IKKE måtte fremvise dokumentationen på at de inkompetente, ufaglærte, uautoriserede 3 SB og deres jobcentercerchefer, samt involverede jurister, embedsfolk og andre i offentligt embede lyver, bedrager, manipulere, truer med sanktioner og bevist bryder loven pga måltal, stats-refusion og personlige bonusser og vederlag, samt OGSÅ har det fra en afgørelse fra Ankestyrelsen, at det var en 'fejl' ( ULOVLIGT), tillader Københavns Byret nu at min erstatningssag på 220.752 kr kommer i Byretten.

Hvor er logikken i det ?

Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = INGEN retssikkerhed.

 

17 juni 2019. Svarfrist overskredet!

Så er vi oppe imod et af verdens største advokatfirmaer DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab repræsenteret ved Veronica Wolthers-Petersen.

Uddannelse:
- Cand.jur., Københavns Universitet, 2008
- Universität zu Köln, 2006-2007

Man kan også læse mere om damen her: https://www.dlapiper.com/da/denmark/people/w/wolthers-petersen-veronica/?tab=insights

Første træk fra hende og DLA Piper var så at overskride fristen på de 7 dage til at logge på sagen og kvittere for modtagelsen af stævningen, dvs nu skulle Byretten så i stedet 'forkynde' stævningen til Københavns Kommune.

Når sagsøgte (Københavns Kommune) har kvitteret for eller har fået forkyndt stævningen, får sagsøgte (Københavns Kommune) 14 dage til at indlevere et svarskrift i sagen.

Hvornår denne dato så er, må jeg gå ud fra er senest d 25 juni 2019, der fremgår ikke inde på www.minretssag.dk som jeg kan se det.

Afventer nu svar fra min advokat Morten Tarp.

PS. Det var så selvsamme DLA Piper der 'vurdere' at jeg bare udøver min ytringsfrihed jf §119a sagen, og ville derfor ikke tage denne sag (sag, retsskrifter, dom mm kan hentes og læse her: http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/

BT d 17. jul. 2018 af Jacob Friberg
"Vurderingen fra advokatfirmaet var, at der ikke er nogen regler for, hvornår en kommune skal politianmelde forhold – men at kommunen bør gøre det, hvis der er grund til at tro, at politiet vil sigte den anmeldte.

DLA Piper vurderede dog, at kontanthjælpsmodtagerens udtalelser var beskyttet af ytringsfriheden.

Advokatfirmaet anså det dog alligevel for berettiget, hvis kommunen anmeldte sagen for at få politiets vurdering."

https://www.bt.dk/nyheder/klar-til-pub-kobenhavns-radhus-ignorerede-chikanesag-politiet-sa-anderledes-pa-det

Man kan også læse mere om min sag på K10.dk :
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=367481#post367481

Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Veronica Wolthers-Petersen

Mandag d 17 juni 2019.

Til
Københavns Kommune, Jobcenter København
Borups Allé, 177,
2400, København NV,
Danmark
Kontaktoplysninger:
Telefon: 70 80 80 00

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Jobcenter København
Gammel Køge Landevej 43
2500 Valby København V
Tlf: 82 56 56 82
Mail: BIFJKI@bif.kk.dk, BIFKP.JKI@bif.kk.dk, bifjka@bif.kk.dk, kundesupport@ks.kk.dk
eBoks: https://post.borger.dk/?logon

Begæring om aktindsigt Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Veronica Wolthers-Petersen. 

Efter modtaget besked inde på www.minretssag.dk d 17 juni 2019 om mit erstaningskrav imod Jobcenter København, vil jeg bede om aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på

- Veronica Wolthers-Petersen

Vedhæftet: Veronica Wolthers-Petersen.pdf

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle økonomiske bonus- og vederlags-aftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

OBS.: Er sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.

Mvh Kim Osbøl

 

17.06.2019 Begæring om aktindsigt Offentlighedsloven § 21 stk. 3 

Jeg ansøgte via eBoks og mail mandag d 17 juni 2019 om aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Veronica Wolthers-Petersen.

Svarfrist på denne aktindsigt er 10 hverdage eller 7 arbejdsdag jf Forvaltningsloven §16 stk. 2.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411#Kap4

" § 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet."

Det er i dag fredag d 28 juni 2019, dvs 9 arbejdsdage efter og jeg har stadig intet hørt. Igen en bevist ulovlighed.

Hvem stilles til ansvar ? (ingen)
Hvem kan man klage til ? (kommunen, borgmesteren, Tilsynet 'i Ankestyrelsen', Ombudsmanden og politikerne inde på Christiansborg)
Hjælper det at klage ? (næe, de er skam ligeglade)
Vil jeg klage over dette? (selvfølgelig)

Igen et bevis på at der ingen retssikkerhed er og at ingen stilles til ansvar.


 

28.06.2019 Update fra minretssag.dk

18.06.2019. Modtagelse af stævning. Kommunen ved DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab repræsenteret ved Veronica Wolthers-Petersen ville ikke modtage stævningen. Byretten har nu leveret den.

Note: En taktik de bruger bevist for at trække tiden ud.

02.07.2019 Deadline på indlevering af 'Svarfrist' fra Veronica Wolthers-Petersen.

Hvis Veronica Wolthers-Petersen ikke indlevere et 'Svarfrist' med en 'påstand', som skal 'begrundes' på domstolenes sagsportal minretssag.dk inden d 02.07.2019, afsiger retten dom efter påstanden i stævningen og træffer afgørelse om sagens omkostninger.

Note: Her kan Veronica Wolthers-Petersen så anmode om udsættelse. I hvor lang tid hun så kan det er uvist, da der ikke lovhjemmel derom.. Her er det Byretten der 'vurdere og skønner' og suverent beslutter dette.